Inhoudsopgave 

 1. Inleiding
 2. Persoonsgegevens en verwerkingsregister
 3. Technische en organisatorische maatregelen
 4. Verwerkersovereenkomst
 5. Protocol meldplicht datalekken en register datalekken
 6. Privacyverklaring ten behoeve van patiënten
 7. Privacy by design, privacy by default, bewustwording
 8. Document veel gestelde vragen privacy en patiënten rechten

1. Inleiding

De AVG treedt met ingang van 25 mei 2018 in werking. Vanaf dat moment gelden er voor alle Europese landen dezelfde regels rondom de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast zijn deze regels aangescherpt. Een voorbeeld: waar voorheen veronderstelde toestemming door niet reageren ook als toestemming voldoende was, is dit nu veranderd in uitdrukkelijke toestemming door een actieve handeling (bijvoorbeeld handtekening na aanvinken).

Algemene uitganspunten

De praktijk voert een privacy beleid uit, dat is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Hieronder staan deze kort genoemd.

 • Voor verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens buiten die gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandelovereenkomst met de patiënt, is uitdrukkelijke toestemming vereist. Voorbeeld: verzending nieuwsbrief.
 • Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
 • Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden van de praktijkvoering worden verwerkt en geen andere die hiervoor niet noodzakelijk zijn.
 • De praktijk heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van de verwerkte persoonsgegevens.
 • De praktijk informeert personen van wie persoonsgegevens worden gebruikt over de rechten die zij in dit kader hebben in een privacyverklaring.

Het privacy beleid wordt periodiek geëvalueerd en, indien nodig, aangepast.

 

Voor vragen over het privacy beleid of andere vragen over de bescherming van persoonsgegevens binnen de praktijkvoering kan contact worden opgenomen met:

Praktijknaam Mondzorg aan Zee
Contactpersoon Monica Snels
Adres Symonszstraat 14
Postcode 2584 CX
Plaats Den Haag
E-mailadres info@mondzorgaanzee.nl
Telefoonnummer 070-4274399

 

2. Persoonsgegevens en verwerkingsregister

Ter uitvoering van de behandelovereenkomsten met patiënten worden persoonsgegevens van patiënten verwerkt. Dit zijn “gewone persoonsgegevens” zoals NAW- gegevens, waarbij gegevens herleidbaar zijn tot een persoon, maar ook bijzondere persoonsgegevens zijn noodzakelijk ter uitvoering van de behandelovereenkomst. Bijzondere persoonsgegevens zijn iets meer gevoelige gegevens omtrent iemands gezondheid, medische geschiedenis, medicatiegebruik. Deze persoonsgegevens zijn vaak meer gevoelig dan bijvoorbeeld NAW-gegevens. Hieronder staan de persoonsgegevens die in de praktijk worden verwerkt gecategoriseerd in beeld.

 

Persoonsgegevens Bijzondere persoonsgegevens
NAW -gegevens Medische gegevens medicatiegebruik
geboortedatum Medische gegevens gezondheid
Telefoonnummers BSN nummer
E-mailadres Tandarts
Burgerlijke staat Huisarts
Geslacht Specialist
Verzekeringsgegevens Roken

 

 • Verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens is noodzakelijk ter uitvoering van een behandelovereenkomst met de patiënt. Bij het sluiten van de behandel-overeenkomst/aangaan behandelrelatie wordt de patiënt op het intakeformulier hiervoor om uitdrukkelijke toestemming door middel van handtekening verzocht. Hieronder vallen de volgende verwerkingen.
 • Verzenden van afspraak herinneren middels sms- of e-mailbericht
 • Het factureren van de behandelingen aan de patiënt.
 • Bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens over gezondheid en medicatiegebruik zijn noodzakelijk voor een goede medische anamnese en zorgvuldige medische behandeling van de patiënt.
 • Bijzondere persoonsgegevens zoals BSN-nummer en nummer identificatiedocument zijn noodzakelijk ter uitvoering van een wettelijke verplichting van de zorgaanbieder de patiënt voldoende te identificeren.
 • Verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens is daarnaast tevens nodig voor andere doelen dan specifiek de uitvoering behandelovereenkomst.
 • Verzenden van nieuwsbrieven aan patiënten. Patiënten wordt hiervoor op het aanmeldformulier uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.
 • In geval de praktijk deelneemt aan onderzoeken binnen het project Peilstations, worden gegevens verstrekt aan de beroepsvereniging NVM-mondhygiënisten.
 • Op grond van de Wkkgz dient elke praktijk een Veilig Incident Melden systeem te hebben, waarbij incidenten door medewerkers worden gemeld, zodat kwaliteit van zorg kan worden verbeterd en gewaarborgd. Dit vindt op anonieme basis plaats, tenzij er zich risico’s voor de patiënt hebben voorgedaan. In dit geval wordt de patiënt hierover ingelicht.

Bij het sluiten van de behandelovereenkomst/aangaan behandelrelatie wordt de patiënt op het intakeformulier verzocht om uitdrukkelijke toestemming te geven voor het verwerken van persoonsgegevens voor doelen die anders zijn dan de specifieke uitvoering van de behandelovereenkomst, zie de opsomming hierboven.

Wanneer is de praktijk wettelijk verplicht om persoonsgegevens te delen?

Op grond van onder meer de Wkkgz is IGJ (inspectie) onder andere belast met toezicht en handhaving op de zorg in het kader van calamiteiten en geweld bij de zorgverlening of ernstig disfunctioneren van een medewerker. IGJ is in die situatie wettelijk gerechtigd dossiers op te vragen en in te zien. De praktijk is gehouden hieraan medewerking te verlenen.

De NZa is toezichthouder op de markt. Uit dien hoofde heeft de NZa recht op inzage in gegevens waaronder medische dossiers, waaraan de praktijk wettelijk gezien medewerking dient te verlenen.                   

Alle verwerkingen van de hierboven genoemde persoonsgegevens zijn geregistreerd in een verwerkingsregister persoonsgegevens.

De AP kan bij een controle verzoeken om inzage in het verwerkingsregister persoonsgegevens.

3. Technische en organisatorische maatregelen

Op grond van de AVG moeten bedrijven, instanties en zorgaanbieders maatregelen nemen om onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens en datalekken tegen te gaan. Hieronder staan een aantal maatregelen die genomen moet worden. Daarnaast kan de NEN 7510 inzicht bieden in wat de praktijk nog meer kan doen in het kader van informatiebeveiliging (meer info: www.werkenmetnen7510.nl). De praktijk heeft de volgende maatregelen genomen.

□        De mevrouw M. Snels is binnen de praktijk aanspreekpunt voor de     informatiebeveiliging en actualiseert jaarlijks de maatregelen en afspraken zoals         hieronder benoemd.

□        De praktijk werkt met patiënten softwaresysteem: Simplex

 • Met de leverancier van dit softwaresysteem is een bewerkersovereenkomst gesloten. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over veilig aansluiten of installeren van applicaties/programma’s.
 • De software is alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd en geschoold personeel.
 • De software/systemen zijn beveiligd met inlogcodering en autorisaties. Privacy van persoonsgegevens is gewaarborgd.
 • De systemen waarmee wordt gewerkt, zijn doorlopend beschikbaar en actueel.
 • Patiëntendossiers zijn altijd zo actueel mogelijk.
 • Bij mobiel inloggen, dan wel werken vanuit huis wordt veilig gewerkt.
 • Binnen het patiënten systeem zijn alle patiëntgegevens gekoppeld aan het BSN.
 • Er is een goede afweer tegen virussen, spam en andere gevaren van buitenaf.
 • Niet actuele patiëntgegevens worden mimimaal 15 jaar bewaard, tenzij op verzoek van patiënt vernietiging heeft plaatsgevonden.

□        Praktijkmedewerkers hanteren een clean desk en clean screen policy. Systemen     worden uitgezet bij verlaten van de werkplek. Systemen worden versleuteld en zijn         zo nodig geautoriseerd.

□        Uitwisseling van informatie, communicatie tussen collega’s vindt altijd veilig plaats.
E-mailverkeer tussen collega’s en tussen de praktijk en patiënten is beveiligd.

□        De praktijk werkt volgens het protocol meldplicht datalekken.

□        Waarborgen van privacy van de persoonsgegevens binnen de praktijk is een regelmatig terugkerend agendapunt tijdens werkoverleg.

□        Praktijkmedewerkers hebben kennis van de rechten van de patiënt, werken met het        document veel gestelde vragen privacy en patiënten rechten.

4. Verwerkersovereenkomst

In de praktijk wordt samengewerkt met derde partijen ter uitvoering van de behandelovereenkomst met de patiënt. De praktijk is en blijft eindverantwoordelijke voor een goede en veilige omgang met de persoonsgegevens van patiënten. Om dit te kunnen waarborgen is met alle derde partijen een verwerkersovereenkomst gesloten.

Samenwerking met derden ter uitvoering van de behandelovereenkomst.                                                                                                                                     De praktijk heeft meerdere doeleinden. Het belangrijkste doel is uitvoering van de behandelovereenkomst. In dit kader mogen persoonsgegevens op grond van de AVG aan derden worden verstrekt voor zover dit hiervoor nodig is.

Voor de uitoefening van de behandelovereenkomst werkt de praktijk samen met onderstaande partijen. Voor deze samenwerking geldt: deze samenwerking is noodzakelijk voor de uitoefening van de behandelovereenkomst, wat betekent dat het delen van persoonsgegevens is toegestaan.

□ softwareleverancier patiëntenadministratie

□ Bio2dental

□ office softwareleverancier

□ Laboral

□ W3AppsOnline

Samenwerking met derden voor andere doelen dan uitvoering behandelovereenkomst.

De praktijk werkt ook met derden samen waarbij het doel niet direct gericht is op de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dit kan zijn communicatie via nieuwsbrieven. Hiervoor is op grond van de AVG wel apart toestemming nodig van de patiënt.

 

De praktijk werkt in het kader van de overige bedrijfsvoering samen met:

□ SMS dienst (W3appsOnline)

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derde partijen gezeteld buiten de EU.

5. Protocol meldplicht datalekken en register datalekken

De praktijk heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om een eventueel verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Desondanks kan een datalek zich toch voordoen. Hiervoor heeft NVM-mondhygiënisten een protocol meldplicht datalekken en register datalekken ontwikkeld, waarbij tevens een stappenplan geldt, zodat schade zoveel als mogelijk beperkt kan worden. Op het moment dat een datalek zich voordoet, handelt de praktijk conform het protocol datalekken, welke een onderdeel is van de AVG. Ieder datalek binnen de praktijk wordt geregistreerd in het datalekkenregister.

Ieder datalek moet worden gemeld aan de AP, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, zie protocol datalekken.

In het Protocol meldplicht datalekken wordt uitgelegd wanneer een incident een datalek is en wanneer moet worden gemeld aan de AP en aan de betrokkene. Hiervoor zijn schema’s opgenomen.

Het is belangrijk dat medewerkers, maar vooral de met privacy beleid belaste medewerker kennisneemt van het Protocol Meldplicht datalekken. Daarnaast moet deze medewerker ook alle datalekken opnemen in het register datalekken. Informatie hierover staat ook in het Protocol meldplicht datalekken.

6. Privacyverklaring ten behoeve van de patiënten

In een privacyverklaring voor patiënten wordt uitgelegd wat de praktijk allemaal doet om de persoonsgegevens te beschermen en hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. Het hebben van een privacyverklaring is onderdeel van de verantwoordingsplicht die een praktijk heeft conform de AVG. Het is dan ook belangrijk dat de maatregelen die een praktijk heeft genomen om te werken volgens de AVG, in de privacyverklaring worden benoemd.

In een privacyverklaring worden opgenomen welke persoonsgegevens worden gebruikt, voor welk doel, en met welke partijen deze gegevens in het kader van de overeenkomst met de praktijk worden gedeeld, zodat dit voor een patiënt transparant wordt. Ook de rechten van de patiënt ten aanzien van de (bijzondere) persoonsgegevens  wordt aan de orde gesteld. Hierbij wordt de patiënt ook ingelicht over de eventuele gevolgen van het niet willen verstrekken van (bijzondere) persoonsgegevens, zoals BSN nummer en medische informatie/geschiedenis.

7. Document veel gestelde vragen privacy en patiënten rechten

Persoonsgegevens kunnen zoals ook in de inleiding aangegeven, worden onderverdeeld in twee categorieën: persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Beide categorieën zijn tot de persoon herleidbaar, maar de categorie bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die meer gevoelige informatie over een persoon weergeven, zoals geloofsovertuiging, maar ook medische gegevens. Patiëntgegevens valt onder de categorie bijzondere persoonsgegevens en worden dan ook extra beschermd.

Om een goede bescherming van de patiëntgegevens te waarborgen, wordt er in de praktijk gebruik gemaakt van een document veel gestelde vragen privacy en patiënten rechten.  Hierin staan de rechten van patiënten opgenomen zoals, hoe om te gaan met verzoeken van patiënten, rechten omtrent medische informatie, dossierplicht, etc.

Het is van belang dat alle praktijkmedewerkers kennis hebben genomen van dit document zodat zij zelf goed geïnformeerd zijn, maar ook de patiënten goed kunnen informeren. Het is raadzaam dit document periodiek te actualiseren, eventueel aan te vullen, en onder de aandacht te brengen van de praktijkmedewerkers.